tyludden.se

Tyluddens fritidsby i Tylösand

Dokument

Här finns information om vilka kulörer som är godkända för målning av dörrar, fönster och vindskivor.
Du kan läsa om när som byggnation inom vårt område är tillåtet och vilka ordningsregler vi har.
För övriga årende om byggnadslov och gällande byggritningar hänvisas till Byggnadskontoret i Halmstad 
  

 

Senaste stadgarna för Tyluddens Fritidsby

"Detta är de nu gällande stadgarna för Tyluddens Fritidsby. Dessa antogs sommaren 2014 efter två stycken årsmöten, ett ordinarie och ett extra årsmöte

Information angående brandskyddet Tyludden 1:24.

"Inglasade uterum med täta konstruktioner dvs med väggar och glasdörrar som är täta och utan större otäta öppningar klassas ur brandskyddssynpunkt som bostadsyta. Vid eventuell brand hålls brandgaserna inne av konstruktionen vilket ger en tryckökning av branden mot intilliggande utrymmen."  Om detta och mycket mer om brandsäkerhet och om Räddningstjänstens krav, kan du läsa här i denna information från Byggnadskontoret i Halmstad.

Viktigt påpekande, från årsmötet 2010, om byggnation och bygglov

Under årsmötet informerades om att alla frågor eller överklaganden av byggnation eller byggnadslov inom Tyluddens fritidsby skall ställas till Byggnadskontoret i Halmstad. Det är alltså väldigt viktigt att lägga märke till att det inte är Tyluddens styrelsen som skall kontaktas i dessa ärenden. Vi vädjar därför till alla föreningens medlemmar att noga respektera detta. Telefonnumret till Byggnadskontoret är 035 - 13 70 00.

Blankett att användas vid försäljning och överlåtelse.

Detta är den blankett som skall fyllas i vid försäljning eller överlåtelse.Blanketten skrivs ut och fylls i för hand och skrivs under av alla parter. Den skickas sedan till angiven adress. OBS för att försäljning / överlåtelse skall bli giltlig krävs det att utträdesavgiften på 200 kr. och inträdesavgiften på 400 kr. sätts in på föreningens bankgirokonto 263-9896.

Miljöpolicy och miljöplan för Tyluddens Fritidsby

Här kan du läsa om föreningens miljöpolicy

Ordningsregler vid nybyggnation

Här kan du ta del av de ordningsregler som gäller vid nybyggnation inom vår förening.

Stadgar

De senast reviderade stadgarna för vår förening

Nya ordningsregler

Gällande ordningsregler för Tyluddens fritidsby har nyligen setts över, skrivits om, moderniserats och godkänts av styrelsen

Byggnadsnämnden 2004-04-08

Utdrag ur Byggnadsnämndens protokoll angående utförande och färgsättning av stugornas tak, väggar, dörrar och fönster med karmar.

Länk till kulörsida

Länk till en sida med de olika kulörerna. Återgivning av benämnda NCS kulörer kan avvika från NCS standardfärgprover. Detta beror på svårigheten att återge färgerna på datorskärmen.
Avänd alltid original NCS färgprovsamling för exakt färgreferens.


Postadress till stugägare


Exempel:
Kalle Karlsson
Tyludden, stuga XXX
302 73 HALMSTAD

Kontakta oss


  • Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening
  • E-post: info@tyludden.se
  • Postadress: Box 107, 301 04 Halmstad
  • Telefon: 073-045 72 39
  • Hemsida: www.tyludden.se
  • BankGiro: 263-9896

Övrigt